ยินดีต้อนรับสู่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร:คณะวิทยาการจัดการ

1.สาขาวิชาการหลักการทรัพยากรมนุษย์
2.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.สาขาวิชาการตลาด
4.สาขาวิชาการบัญชี
5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 8.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น