ยินดีต้อนรับสู่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร:คณะวิทยาการจัดการ

1.สาขาวิชาการหลักการทรัพยากรมนุษย์
2.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.สาขาวิชาการตลาด
4.สาขาวิชาการบัญชี
5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 8.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม

บลูม (Bloom.1976) เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้สอนกำหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง และบลูมได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้น ฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และนำหลักการนี้จำแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational objectives

(อติญาณ์ ศรเกษตริน. 2543 :72-74 ; อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2537 ; Bloom. 1976 : 18)

อ่านต่อ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ สุดารัตน์ เทียนน้อย
ชื่อเล่น เอ๋     ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี 
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการศึกษา   วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  
                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                              ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน     อาจารย์พิเศษคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                 พนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 E-mail.       misu.noy@gmail.com